Warunki użytkowania

Dostęp oraz korzystanie z tej witryny jest dostarczane przez firmę STRONG na następujących warunkach:

1. Korzystając z thomsonstb. net zgadzasz się przestrzegać niniejszych, zgodnych z obowiazyjącym prawem warunków, które stają się skuteczne za pierwszym użyciem thomsonstb. net. Jeśli Użytkownik nie zgadza się być prawnie związanym przez wszystkie następujące warunki nie może używać witryny thomsonstb.net.

2. Firma STRONG może w dowolnym czasie zmienić niniejsze warunki poprzez umieszczenie informacji o zmianie online.

Korzystanie z witryny thomsonstb.net

3. Użytkownik nie może kopiować, powielać, publikować,pobierać, odtwarzać, przesyłać, przekazywać, udostępniać do publicznej wiadomości lub w inny sposób korzystać z zawartości witryny thomsonstb. net w żaden sposób za wyjątkiem własnego niekomercyjnego użytku osobistego. Użytkownikowi zobowiązuje się do nie modyfikowania, adaptowania, zmieniania ani tworzenia dzieł pochodnych od treści thomsonstb. net, za wyjątkiem własnego niekomercyjnego użytku osobistego. Wszelkie inne użycie zawartości thomsonstb. net wymaga uprzedniej pisemnej zgody firmy STRONG.

4. Użytkownik zgadza się korzystać z witryny thomsonstb. net dla celów zgodnych z prawem i w sposób, który nie narusza prawa, nie ogranicza i nie blokuje nikomu innemu dostępu i korzystania z thomsonstb. Net.  Zabrania się zachowań obejmujcych nękanie lub będących  przyczyną niepokoju lub niedogodności osoby korzystającej z serwisu, przekazywania treści nieprzyzwoitych lub obraźliwych i zakłócania normalnego toku dialogu w witrynie thomsonstb.net.

Zrzeczenie i ograniczenie odpowiedzialności

5. Treści zawarte na stronie thomsonstb.net, w tym informacje, produkty, obrazy, zdjęcia, loga i ikony dotyczące lub odnoszące się do marki THOMSON, to produkty i usługi dostarczane w stanie, w jakim są i w miarę dostępności , bez żadnych oświadczeń ani jakichkolwiek gwarancji w zakresie dopuszczonym przez prawo, w tym szeroko rozumianych gwarancji zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, zgodności, bezpieczeństwa i dokładności.

6. Pod żadnym pozorem firma STRONG nie będzie odpowiedzialna za następujące straty lub szkody (przewidywane, przewidywalne, znane lub w inny sposób): (a) utratę danych; (b) utratę dochodów lub przewidywanych zysków; (c) straty w działalności; (d) utraty szansy; (e) utratę renomy lub szkodę dla reputacji; (f) straty poniesione przez osoby trzecie; lub (g) jakiekolwiek szkody pośrednie, wynikowe, specjalne lub wzorowe, wynikające z korzystania z wiryny thomsonstb. net niezależnie od formy działania.

7. Firma STRONG nie gwarantuje, że funkcje zawarte w treści thomsonstb.net będą nieprzerywalne lub wolne od błędów, że wady zostaną naprawione, lub że thomsonstb. net lub serwer, który dostarcza usługi, jest wolny od wirusów lub błędów.

Własność intelektualna

8. Nazwy, zdjęcia i loga umożliwiające identyfikację THOMSON lub stron trzecich i ich produktów i usług są objęte prawami autorskimi, prawami do wzorów i znakami towarowymi THOMSON i/lub stron trzecich.