Условия за ползване

Достъпът и използването на този сайт се предоставя от THOMSON със следните условия:

1. С помощта thomsonstb.net Вие се съгласявате да бъдат правно обвързани с тези условия, които влизат в сила веднага след първото си използването на thomsonstb.net. Ако не сте съгласни да бъдете правно обвързани с всяко едно от следните условия, моля не използвате thomsonstb.net.

 

2. THOMSON може да променя тези условия по всяко време, като публикува промените онлайн.

Използванена thomsonstb.net

3. Нямате право да копирате, възпроизвеждате, публикувате, изтегляте публикувате, излъчвате, предавате, правите достъпни за обществеността, или използвате подругначин thomsonstb.net съдържание поникакъв начин освен за лична, некомерсиална употреба. Вие също се съгласявате да не адаптирате, изменяте, създавате производни от съдържанието thomsonstb.net, освен за лична, некомерсиална употреба. Всяко друго използване на съдържанието thomsonstb.net изисква предварителното писмено разрешение на THOMSON.

 

4. Вие се съгласявате да използвате thomsonstb.net зазаконни цели и по начин, който не нарушава правата, неограничава или възпрепятства нечия друга употреба и наслаждениена thomsonstb.net. Забранено поведение включва тормоз или причинява не на стрес или неудобство на други лица, предаване на нецензурно или обидно съдържание или нарушаване на нормалното протичане на диалога в рамките на thomsonstb.net.

Условия за ползване и ограничаване на отговорността

5. thomsonstb.net съдържание, включително информация, продукти, снимки, картинки, лога и икони, както по отношение на или във връзка с THOMSON, нейните продукти и услуги, се предоставят "КАКТО Е" и на "Е ДОСТЪПНО" основа, без никакви изявления или всякакъв вид направена гаранция (дали изреченили мълчалив по закон) достепента, позволена от закона, включително и подразбиращисе гаранции за задоволително качество, годност за определена цел, липса на нарушение, съвместимост, сигурност и точност.

 

6. При никакви обстоятелства THOMSON не носи отговорност за някоя от следните загуби или щети (независимо дали тези загуби когатотова е предвидено, предвидимо, познато или подруг начин): (а) загуба на данни; (б) загуба наоборот или очаквани приходи; (в) загуба на бизнеса; (г) загуба на възможност; (д) загуба на репутация или вреда на репутацията; (е) загуби, претърпени от трети лица, или (ж) всички непряки, косвени, специални или примерни вреди, произтичащи от употребата на thomsonstb.net независимо от формата на действие.

 

7. THOMSON не гарантира, че функциите, съдържащи се в thomsonstb.net съдържанието ще бъде непрекъсната или без грешки, че дефекти те ще бъдат коригирани, или че thomsonstb.net или сървърът, който го предоставя, са без вируси или бъгове.

Интелектуална собственост

 

8. Имената, изображения и лога, идентифициращи THOMSON или трети страни и техните продукти и услуги са обект на авторско право, права върху дизайн и търговски марки на THOMSON и / или на трети лица.